ARCASA vant konkurranse om ny bydel i Moss!

ARCASA gikk av med seieren i en konkurranse om en ny bydel i Moss, Rabekkgata!

“Høyden Hage” består av åtte semi-åpne og rektangulære kvartaler med boliger. Alle kvartaler har varierende høyder og typologier og er rasjonelt dimensjonert for gi en fleksibilitet som tillater å bytte ut én typologi med en annen. Hjertet i prosjektet er skapt ved å plassere all lavtliggende bebyggelse sentralt på tomten, midt i et levende, grønt og bilfritt uterom.

Høyden Hage. Townhouse, rekkehus, tårnbebyggelse og lavblokkbebyggelse og store grøntområder

De mer private gårdsrommene er tenkt utformet med individuelle preg, for å gi hvert felt en identitet. Det er også lagt opp til en 800 meter lang løpebane, Rabekkløypen, som kan gå gjennom alle de private gårdsrommene og som dimensjoneres som atkomstvei for brann- og redningskjøretøy. Arealer til service ligger ytterst på tomten og mellom byggefeltene, slik at de indre gårdsrommene kan bli fri for sykkelparkering etc. Bebyggelsen er organisert slik at de laveste bygningene ligger inn mot midten av tomten, mens de høyere byggene ligger ut mot kantene, slik at de blågrønne uterommene skal få gode solforhold. Fire tårnhus er plassert langs kanten av området der det er tverrforbindelser som går inn. Hver leilighet har en inntrukket hjørnebalkong. Øverst er det mulighet for større leiligheter med skråtak og store romhøyder, og nederst kan det være aktuelt med fellesfunksjoner. Tårnene kan bygges i massivtre eller være kledd med tre.

Tekst fra juryen:

“ Arcasa har levert et robust konsept for et attraktivt boområde, og anses som det prosjektet som har størst potensial for videre utvikling. Prosjektet gir gode muligheter for en trinnvis utvikling med gode bokvaliteter underveis og en god bolig- og beboersammensetning fra start.”

Alle illustrasjoner: BLÅR