1. Plass til Arcasa i parallelloppdrag om Bentsebru

Det ble før sommeren avholdt to parallelloppdrag i området ved Lilleborg.

Arcasa ble kåret som vinner i konkurranse med HRTB, 4b, Scala Arkitekter.

Tomten ligger øst for Bentse bru på en ”odde” helt ned mot Akerselva.

I konkurranseforslaget foreslås eksisterende lagerbebyggelse revet for å gi tomt til ny tidsmessig bebyggelse.

Med den nye boligbebyggelsen ønsker man å skape gode uterom i en urban tradisjon, i form av to ”åpne” carreer. Hovedaksen i Lilleborgbebyggelsen ( Arcasa prosjekt tenkes videreført inn i ny bebyggelse og vil knytte kommunikasjonslinjene til krysset Treschowsgate/Bentsebrugaten og gangveisystemet langs elven mot vest.