ARCASA arkitekter er involvert i et bredt spekter av byggeoppgaver av ulik størrelse og karakter.

Det er kontorets målsetning å ha en bredt sammensatt stab og en organisasjonsplan som sikrer at prosjektene kan føres fra analyse/idéfase gjennom de ulike faser til ferdige bygg. Vårt arbeid kan inndeles i følgende faser:

A N A L Y S E – I D É F A S E

Kontoret har opparbeidet en metodikk for analyse og svar på forespørsler om utviklingsmuligheter i ulike prosjekter. Gjennom enkle prinsippskisser og tredimensjonale tegninger belyses struktur, systematikk og arkitektoniske virkemidler. Dette skal sammen med arealoppgaver og informasjon om senere planprosess gi oppdragsgiveren en god mulighet for videre beslutninger.

R E G U L E R I N G S P L A N 

I denne fasen legges bindende føringer for konkret utforming av bebyggelsen. For oppdragsgiveren er det viktig å kjenne til at denne fasen er helt sentral for verdiskapning, økonomi, miljø- og trivsels-kvaliteter i prosjektene. Kontoret har utført en rekke regulerings- og bebyggelsesplaner. Strandkanten Lysaker, Sagene Ring, Lilleborg, Tjernsmyr og Etterstadkroken.

R A M M E S Ø K N A D 

I denne fasen konkretiseres prosjektene basert på retningslinjene fra regulering og bebyggelsesplannivået. Hensynet til strøk, nabobebyggelse og oppdragsgivers visjoner for bygget kombineres med vurderinger av areal og byggeøkonomi. Rammer for arkitektonisk holdning og materialbruk defineres.

D E T A L J P R O S J E K T E R I N G

Nå skal prosjektmaterialet utformes i detalj slik at entreprenøren kan ha et godt grunnlag for en målrettet byggeprosess, samtidig som byggets arkitektoniske detaljer gis en endelig utforming. Dokumentasjonsgrad og fremdrift avtales. I denne fasen legges det stor vekt på å oppfylle kravene i Plan- og bygningsloven til dokumentasjon, kvalitetssikring og kontroll. Den krevende prosessen fra idé til utvikling er gjennomført.