H I S T O R I E

Kontoret eies og ledes av sivilarkitekt Per Erik Martinussen og sivilarkitekt Per Einar Knutsen, som begge deltar aktivt i prosjektenes idéfaser og videreutvikling frem til ferdige bygg. Fra 01. 01. 2005 er sivilarkitektene Frode Smørdal og Torill Solberg Wikstrøm trukket inn som partnere ved kontoret. Fra 01. 07. 2011 er sivilarkitektene Anne Cathrine Lund og Eivind Bing også trukket inn som partnere ved kontoret. Fra 01.01.2019 er Karsten Hammer Hansen trukket inn som partner. Per Erik Martinussen er daglig leder.

Siden oppstarten i 1986 har kontoret bygget opp en stab som er allsidig sammensatt både faglig og aldersmessig. Et system med erfarne medarbeidere sikrer kvalitet og rutine. Samtidig slippes unge krefter frem for å sikre vitalitet og nytenkning. Med en stab på rundt 70 har kontoret god kapasitet til gjennomføring av store komplekse oppgaver. Gjennom de siste ti årene har vi hatt flere store utbyggingsoppgaver som har foregått samtidig gjennom flere år.


K O M P E T A N S E

Vi karakteriserer oss selv som “byggende” arkitekter.

Vi har lagt vekt på løsnings- og formgivningssiden, samtidig som vi interesserer oss for prosessen og de faglige og økonomiske rammene for prosjektene. Vi kan dokumentere gjennomføringsevne fra en rekke store og komplekse byggesaker.

Internt legges det vekt på å definere arkitektrollen ut fra den aktuelle virkelighet. Det arbeides for å skape en helhetsforståelse for prosjektenes rammebetingelser.

Respekt for alle faglige disipliner og forståelse for egen og andres rolle er utgangspunkt for å oppnå optimale faglige og arkitektoniske løsninger.

Kontoret fører en samarbeidsorientert linje, og har ved flere anledninger bygget opp samarbeidskonstellasjoner i konkrete byggesaker.

De senere årene har kontoret deltatt i en rekke parallelle oppdrag/lukkende arkitektkonkurranser. Svært mange av våre større byggeoppgaver har kommet som et resultat av disse.

Kontoret har gjennomført mange bebyggelses- og reguleringsplaner. Spesialkompentanse innenfor dette feltet er utviklet og det er dannet en egen “byformgruppe” på kontoret som håndterer disse sakene.

Vi har også etablert en egen interiør/designavdeling som arbeider med interiøroppgaver i egne bygg, samt i det generelle markedet.

Behovet for å kommunisere løsningsforslag overfor tredjeperson er stort i alle deler av byggesaken. Vi har bevisst satset på 3D-visualisering som et virkemiddel. Vi benytter både tradisjonelle og håndtegnede perspektiver og 3D modellering i disse prosessene.


K A P A S I T E T

Kontorets størrelse og faglige sammensetning gir mulighet for omgruppering for å ta “topper”. Vår kontorstruktur er robust og fleksibel, bygget opp gjennom mange års deltagelse i det krevende private prosjektmarkedet.

Arcasa Arkitekter AS har vært og er involvert i et bredt spekter av byggeoppgaver av ulik størrelse og karakter.

Våre oppdrag har primært vært knyttet til privat sektor, der komplekse næringsbygg og boligprosjekter ofte i kombinasjon, dominerer. Disse kombinasjonene av kontor, forretning og boliger har gitt oss muligheten til å gi form til flere by kvartaler i Oslo og andre steder i landet.

Kontoret er engasjert i flere svært spennende byutviklingsoppgaver. I Oslo blant annet Kværnerbyen Lodalen, Ringnes bryggeri, Fornebu, Sjølyst, Skøyen, Ensjø og Majorstua. Vi har også en del byutviklingsoppgaver av ulike størrelser andre steder i landet, som Sandnes, Stavanger, Sandefjord, Sarpsborg, Tønsberg, Moss og Trondheim. 

Vi har kontakt med og oppdrag for mange av de profesjonelle eiendomsutviklerne innenfor bolig-, nærings- og forretningssektoren. Dette har gitt oss en relativt stabil og stor oppdrags- mengde som har gitt mulighet for å bygge opp et bredt fagmiljø. Kontoret er trenet i å forholde seg til store firmaer og organisasjoner. Hovedkontor for bl.a. Storebrand, Orkla, Telenor Midt Norge og Glaxo Smith Klein er eksempler typiske byggeoppgaver som Arcasa arkitekter har gjennomført. Glaxo Smith Kleins hovedkontor har de selv definert som et innovasjonssenter og bygget inneholder publikumsarealer og auditorium kombinert med mer normale kontorfunksjoner.

ARCASA arkitekter AS har et datterselskap, DI as (Design og Interiør), som vi samarbeider tett med. Selskapet har ansvar for interiør oppgaver i moderselskapets prosjekter, men henter også inn egne oppdrag uavhenig av dette.

ARCASA arkitekter AS har et datterselskap, Blår as, som vi også samarbeider tett med. Selskapet har ansvar for 3D-visualisering i moderselskapets prosjekter, men henter også inn egne oppdrag uavhengig av dette.

ARCASA arkitekter AS har også samarbeidsprosjekter med 3xBiong as.  Dette kontoret har mye erfaring på mindre offentlige bygg som skoler, sykehjem og barnehager.